• RUBYORLA WORKS
  • HARP ON MOUTH SEXTET
  • remix&arrange
  • other works
  • 3rdALBUM 襲乃音色
  • 2ndALBUM Sound Garden
  • 1stALBUM 銀盤四季調
  • 騒雅楽塊
  • v.a. jetset for chiristmas
  • v.a.パンクエスチョン
  • ep